Realizowane projekty są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Opreracyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.

O Ośrodku

Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP w Szczecinie istnieje od 1983 roku. Jest jedną z agend zajmującą się prowadzeniem działalności szkoleniowej w ramach Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, tworząc w skali kraju Zespół Ośrodków Doskonalenia Kadr ZODOK.
Ośrodek Doskonalenia Kadr  SIMP w szczególności zajmuje się:

  1. Przygotowaniem do sprawdzenia kwalifikacji i nadawania uprawnień energetycznych oraz przeprowadzaniem egzaminów przez Komisje Kwalifikacyjne powołane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE),
  2. Szkoleniem w zakresie urządzeń transportu bliskiego (UTB) i przygotowaniem do egzaminów wymaganych przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) lub Transportowy Dozór Techniczny (TDT),
  3. Szkoleniem i egzaminem pozwalającym na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego SIMP w zakresie substancji kontrolowanych zubożających warstwę ozonową,
  4. Szkoleniem dla osób ubiegających się o certyfikat spawacza nadawany przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT), Polski Rejestr Statków (PRS), TÜV, SIMP itp.

Od 2007 r. dzięki funduszom europejskim Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP w Szczecinie realizuje program doskonalenia i uzupełniania kwalifikacji uczniów przedostatnich i ostatnich klas szkół zawodowych. projekt współfinansowany                                                           przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Celem realizowanych dla uczniów projektów jest podnoszenie atrakcyjności kształcenia zawodowego poprzez:

  1. Uzupełnienie kwalifikacji oraz wiedzy eksploatacyjnej na potrzeby rynku.
  2. Nadanie kompetencji zawodowych dzięki uzyskanym uprawnieniom do wykonywania pracy zgodnie z wymaganymi przepisami.
  3. Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów jako przyszłych absolwentów oraz wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia.
  4. Wsparcie uczniów ostatnich i przedostatnich klas szkół zawodowych (ZSZ oraz Technika) mieszkających w województwie zachodniopomorskim w wyborze dalszej drogi rozwoju zawodowego.

_______________________________________________________________

Więcej informacji dostępnych na stronie www.odksimp.com.pl oraz
www.uprawnienia.odksimp.com.pl.

Dane ośrodka

NIP: 526-000-11-05

REGON: 000671540-00632

Numer konta: PEKAO SA I/O Szczecin
15 1240 3813 1111 0000 4375 7370

Ośrodek posiada:Certyfikat zarządzania jakością wg PN - EN ISO 9001:2001


Akredytację Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty